Algemeen

Wybrand van Ellen Aguaflow S.L. (AGUAFLOW) is een onafhankelijk geohydrologisch adviesbureau dat oplossingen biedt voor de meest uiteenlopende aan grondwater gerelateerde vraagstukken in binnen- en buitenland.

AGUAFLOW is sinds 2002 gevestigd in Spanje. Een groot deel van onze werkervaring hebben we echter al vanaf 1989 opgedaan in Nederland, met name bij WL | Delft Hydraulics (tegenwoordig onderdeel van Deltares). Behalve in Nederland en Spanje hebben we ook werkervaring in andere landen (Bahamas, Bahrein, België, Frankrijk, Indonesië, Portugal, Mozambique en Somaliland).
Wij kunnen onze projecten zowel in het Nederlands, Spaans als Engels uitvoeren, waardoor wij een interessante partner zijn voor Nederlandse of Engelstalige bedrijven die actief willen zijn op de Spaanse watermarkt.
In 2005 hebben we gekozen voor de rechtsvorm BV.

Werkwijze
Omdat ieder project uniek is gaan wij daar ook als zodanig mee om. Ons streven is om de klant via maatwerk antwoord te geven op de vraag, en daarom stellen we al in het vroegste stadium  van een project –in overleg met de klant- een werkwijze vast. Wij maken hierbij gebruik van onze expertise en jarenlange ervaring, indien nodig aangevuld met de meest geavanceerde geohydrologische modellen.

Wanneer we door (te) beperkte capaciteit of expertise een project niet geheel zelfstandig kunnen uitvoeren zoeken we samenwerking met andere bedrijven die over bewezen deskundigheid beschikken: AQUACONSEIL (specialisten in grondwater) of SIEBE BOSCH HYDROCONSULT (oppervlaktewater). Zo zorgen we ervoor dat de klant altijd krijgt waar hij recht op heeft: een helder antwoord op zijn vraag binnen de vooraf vastgestelde termijn.

 

Expertise

Vanaf 1989 zijn wij werkzaam geweest op de volgende werkvelden:

Naast deze technische projecten heeft AGUAFLOW ook zelfstandig twee meer algemene studies uitgevoerd:

 

Modelexpertise

Voor vrijwel alle geohydrologische projecten gebruiken wij een of meer modules van het grondwaterinstrumentarium VISUAL MODFLOW. De volgende modules hebben we in zowel stationaire als tijdsafhankelijke situaties toegepast.

MODFLOW voor de berekening van het 3D-stromingsveld
MODPATH voor de berekening van 3D-stroombanen op basis van het berekende stromingsveld
ZONEBUDGET voor de berekening van waterbalansen van subsystemen binnen het modelgebied
SEAWAT voor de berekening van dichtheidsafhankelijke stroming
MT3D voor de berekening van het 3D-transport van opgeloste stoffen. Het model houdt rekening met advectie, dispersie en chemische reacties
RT3D voor de berekening van meersoortig reactief 3D-transport

Daarnaast beschikken we over de volgende programma´s:

SUPER SLUG voor de analyse van pompproeven
SURFER voor verwerking en bewerking van gegevens en data-analyse

Verder hebben we kennis van de grondwatermodellen TRIWACO en MICROFEM, het SOBEK-instrumentarium en programmatuur voor het maken en bewerken van foto's en professionele afbeeldingen.

 

Projecten

Hargeisa (Somaliland)wadi

Beoordeling van het bestaande stationaire, 2D grondwatermodel van de aquifer ten noorden van de hoofdstad Hargeisa. De aquifer vormt de enige bron voor de drinkwatervoorziening van Hargeisa. In de vervolgfase zal AGUAFLOW het model uitbreiden tot een tijdsafhankelijke 3D-model en actualiseren.
Tevens bepaling van de lokatie van nieuwe putten om te kunnen voorzien in de toekomstige watervraag.
Opdrachtgever: UN-Habitat

 

Maputo (Mozambique)

mozambiqueBeoordeling van het bestaande stationaire, 2D grondwatermodel van de aquifer rond Maputo en aansluitend aanpassing van het model tot een tijds- en dichtheidsafhankelijk 3D-model.
Het model zal het Nationale Waterdirectoraat ondersteunen bij het duurzaam beheer van de aquifer.
De aquifer zal een bijdrage gaan leveren aan de watervoorziening van Maputo.
Opdrachtgever: ARA-Sul (Waterschap Zuid)

 

 

Almería (Spanje)

Ontwikkeling van een grondwatermodel en calibratie (1980 – 2008) van de grondwaterstroming van het gebied rond El Ejido, een streek met zeer intensieve landbouw. Tevens bepaling van geschikte locaties voor grondwateronttekking om zones te ontzien die bedreigd worden door zoutwaterintrusies.
In een vervolgstudie is de invloed op de grondwaterstanden bepaald van de reductie van het waterpeil als gevolg van de aanleg van een afvoerkanaal vanaf het meer “Balsa del Sapo”, dat gevoed wordt door kwelwater, naar de Middellandse Zee.
Opdrachtgever: Zofre SLP

satimage

 

Rijnland

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Rijnland

figuur vlietlanden

 

Tatakoto
Ondersteuning van Ginger Environnement & Infrastructures bij het ontwikkelen van een grondwatermodel van het atol Tatakoto (Frans Polynesië) ter bepaling van het transport via het grondwater van eventuele lekverliezen vanuit een geplande stortplaats. Ook is bepaald wat het concentratieverloop aan verontreinigingen is ter plaatse van de nederzetting Tumukuru. De grondwaterstroming wordt hoofdzakelijk gestuurd door het getij en de daarmee samenhangende dichtheidsstroming in de zeer doorlatende ondergrond van het atol.
Opdrachtgever: Ginger Environnement & Infrastructures

tatakoto

 

Barcelona
Ontwikkeling van een geohydrologisch model van de stad Barcelona tussen de rivieren Llobregat en Besós (ca 235 km2). De tijdsafhankelijke calibratie vond plaats op de gemeten stijghoogten uit de periode 2003 - 2005.
Doel: Bepaling van de invloed van een tunnel voor de hogesnelheidslijn Madrid – Zaragoza – Barcelona – Franse grens op het traject Sants – La Sagrera op de grondwaterstroming.
Opdrachtgever: Zeta Amaltea

barcelona

 

Jalón
Ontwikkeling van een geohydrologisch model van het stroomgebied van de benedenloop van de rivier Jalón (ca 1.000 km2). De tijdsafhankelijke calibratie vond plaats op de gemeten stijghoogten uit de periode 1989 - 2006.
Doel: Oplevering van een instrument dat het “waterschap Ebro” (Confederación Hidrográfica del Ebro, CHE) in staat stelt het gedrag van het geohydrologische systeem te bestuderen. Van belang was van name de invloed van de onttrekkingen sinds de jaren 70 op de afname van de afvoer van de Jalón. Het model zal door de CHE ook gebruikt worden als beheermodel: voordat een vergunning voor een nieuwe onttrekking wordt afgegeven wordt het effect van de onttrekking met dit model berekend.
Opdrachtgever: Confederación Hidrográfica del Ebro (Waterschap Ebro)

jalon

 

Zaragoza
Ontwikkeling van een geohydrologisch model van de aquifer onder de Ebro in de omgeving van Zaragoza (ca 600 km2). De tijdsafhankelijke calibratie vond plaats op de gemeten stijghoogten uit de periode 1997 - 2001.
Doel: Het belangrijkste doel was het bieden van ondersteuning bij de toepassing van de Kaderrichtlijn Water in Spanje in een pilot project. Het pilot project, waarin het model een belangrijk hulpmiddel vormde was gericht op aanvullende beschrijving van de alluviale aquifer van de Ebro. De waterkwaliteit in deze aquifer staat onder druk door intensieve industriële activiteiten. Hierdoor liep de aquifer het risico niet te voldoen aan de kwaliteitseisen zoals beschreven in artikel 4 van de KRW. Het model geeft inzicht in de verspreiding van verontreinigingen.

 ebro

 

Saneringsprojecten
Hierbij gaat het om kleinschalige projecten (< 1 km2) die erop gericht zijn om de omvang van een verontreiniging (met name BTEX, PCE, TCE, DCE en VC) vast te stellen en vervolgens verschillende saneringsopties te ontwerpen en op effectiviteit te onderzoeken. Processen die bij de hydrochemische simulaties in beschouwing worden genomen zijn onder andere het sorptie-desorptiegedrag van de aquifer, halfwaardetijd van de stof, dispersie en advectie.

bodem

 

Analyse pompproeven
In dit soort projecten wordt aan de hand van de resultaten van pompproeven (stijghoogte grondwater tegen de tijd) de doorlatendheid van de bodem bepaald.

pomproeven

 

TECHNEAU-klimaatstudie
Uitvoering van de case study Spanje in het kader van het EU-project TECHNEAU. TECHNEAU is een door de Europese Commissie gefinancierd project dat zowel de capaciteit van de traditionele drinkwatervoorzieningen onderzoekt als de technologische oplossingen om de toekomstige voorziening veilig te stellen met het oog op huidige en toekomstige mogelijkheden en bedreigingen.
In de case study is geïnventariseerd hoe men in Spanje op het gebied van drinkwaterbereiding- en voorziening anticipeert op de verwachte klimaatsverandering. De (Engelstalige) rapporten van AGUAFLOW zijn te openen of te downloaden door op de figuren te klikken.

Baggerspeciedepotstudies
Ontwikkeling van grondwatermodellen voor de berekening van de verspreiding van verontreinigingen uit baggerdepots.
Doel: Bepalen of de emissienormen niet worden overschreden door de uitgeloogde stoffen  (PAK, PCB en zware metalen).

baggerdepot

 

Inventarisatie Spaanse zoetwatermarkt
Inventarisatie van de Spaanse zoetwatermarkt op het niveau van de Confederaciones Hidrográficas (equivalent van het Nederlandse waterschap). Zaken die hierbij per stroomgebied aan de orde zijn gekomen waren de (hydrologische) problemen waarmee een stroomgebied kampt, de gekozen oplossingen en de inzet van hydrologische modellen. Om deze regionale problematiek en oplossingen in een bredere context te kunnen plaatsen zijn voor deze studie ook het Nationaal Hydrologische Plan en het Witboek van Water bestudeerd.

 

spanje

 

Klanten

 

Links

Nederlandstalig Engelstalig
Aquaconseil International Association of Hydrogeologists
Siebe Bosch Hydroconsult The Hydrogeologist
Nederlandse Hydrologische Vereniging Hydrologists
Waterforum Environmental Health Safety Freeware
Hydrologische woordenlijst United States Geological Survey (Water)

 

Spaanstalig
Hispagua
IGME
Fundación Nueva Cultura del Agua
(Stichting Nieuwe Watercultuur)
Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino (Agua)

(Ministerie van Natuurlijk, Landelijk
en Maritiem (Water) Milieu)
Asociación Española de Hidrogeólogos
(Spaanse Hydrogeologische Vereniging)
SIGPAC

 

Contact

Wybrand van Ellen AGUAFLOW S.L. tel: +34-978710173
Camino de la Vega 2 gsm: +34-635628718
44100 Albarracín fax: +34-978710138
Teruel info@aguaflow.es
Spanje